Comunitat Cristiana

LA PARRÒQUIA, COM A COMUNITAT CRISTIANA ÉS:
 • Una Església-comunitat de persones, convocada i reunida per iniciativa de l’Esperit del Senyor. La força que les uneix és la fe en Jesucrist, que es manifesta en l’amor a Déu i en la caritat mútua.

  Sant Vicenç dels Horts
  Parròquia Sant Antoni de Pàdua
 • Una comunitat-servei. L’Església existeix per al món i s’identifica per la missió que té en el món: anunciar Jesucrist com a salvació, amb paraules i obresé
 • Una comunitat carismàtica on els membres, persones i grups, han estat enriquits per l’Esperit amb dons i gràcies diferents i complementàries.
TRETS QUE CARACTERITZEN LA PARRÒQUIA COM A ESGLÉSIA LOCAL:
 • La diocesanitat. La parròquia, cèl·lula de l’Església local, realitza la seva missió en comunió amb el Bisbe que presideix la diòcesi i en comunió amb les altres parròquies i organismes pastorals diocesans.
 • La territorialitat. La comunitat cristiana parroquial encarna l’Església en un territori concret, com a centre animador que dóna sentit eclesial als diversos grups i comunitats que hi existeixen.
 • La globalitat de la seva missió. La parròquia realitza una funció integral, ja que acompanya les persones i famílies al llarg de la seva existència, en l’educació i creixement de la seva fe, i les acull a totes qualsevol que sigui el seu ritme i vivència de la fe.
 • La amplitud i pluralitat. La parròquia acull tot el poble de Déu i ofereix al creient la pertinença eclesial pel simple fet d’estar batejat.
 • La complementarietat. Encara que la parròquia contingui totes les dimensions de l’eclesialitat, per a realitzar-les necessita l’ajuda i la col·laboració mútua amb altres entitats religioses i institucions civils.
LA PARRÒQUIA COM A COMUNITAT ÉS:
 • Una comunió de comunitats. La parròquia promou i integra comunitats amb estil i qualitat pròpies, que es converteixen en manifestacions d’una vida cristiana unitària i nascuda de la comunió, que es realitza i se significa d’una manera especial en l’eucaristia dominical.
 • Una comunitat corresponsable. La parròquia, com tota l’Església, és de tots els batejats per dret adquirit en un mateix baptisme; tanmateix no tots els fidels exerceixen de la mateixa manera aquesta comú corresponsabilitat, sinó que en la comunió a cadascú li correspon una tasca, que neix de la seva específica vocació o do de l’Esperit Sant. La seva dinàmica és de comunió en la diversitat.
 • Una comunitat presidida pels preveres. Ells són els primers col·laboradors del Bisbe i participen, per tant, de la seva missió d’ensenyar, santificar i regir.
La parròquia, com a comunitat eclesial, té a Jesucrist per cap i a Maria, com model i Mare de l’Església.